Scala, Hong Kong
2006
Foto Dario Bonetti
Scala, Hong Kong