Zongdian, Sichuan, Cina
2006
Foto Dario Bonetti
Zongdian, Sichuan, Cina